Us ribeye
Giờ mở cửa
Hàng ngày
từ 11:00 sáng – khuya
Microsoft catering