Us ribeye
Giờ mở cửa
Hàng ngày
từ 11:00 sáng – khuya
Outside catering at Nastro luxury shop    (5 hình ảnh)